Publicatie ontwerp bestemmingsplan Van Lieflandpark

Om het Van Lieflandpark mogelijk te maken, moet het grasveld een nieuwe bestemming krijgen; in dit geval voor één derde ‘wonen’ en voor twee derde ‘groen’, precies zoals in ons plan stond. Het nieuwe bestemmingsplan is door de gemeente opgesteld op basis van ons ontwerp en inmiddels met een positief advies vrijgegeven voor publicatie. 

Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan start in de regel met het verzamelen van informatie over het gebied. Aan de hand van de verkregen informatie wordt een concept ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit concept wordt eerst binnen de gemeente, provincie en waterschap besproken. Eventuele reacties worden verwerkt waarna het ontwerp bestemmingsplan voor akkoord aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd. Het college heeft inmiddels aangegeven akkoord te zijn en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te gaan leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen gedurende zes weken worden ingezien bij de gemeente Utrecht, van donderdag 4 mei tot maandag 15 juni ter inzage gelegd. Binnenkort verstrekt de gemeente hierover nadere informatie via een wijkbericht.
Tijdens deze periode kan men informatie inwinnen over het bestemmingsplan en eventueel een reactie indienen. Na afloop van de ter visielegging worden alle zienswijzen verwerkt en het ontwerp of de bijlagen zo nodig aangepast. Wat resulteert, is dan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan wordt inclusief de beantwoording van de eventuele zienswijzen vrijgegeven voor besluitvorming in de commissie ruimte van de gemeenteraad. Het bestemmingsplan wordt besproken in de raad waarna het vastgesteld kan worden. Dat vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd. Op het vastgestelde bestemmingsplan kan binnen 6 weken nog beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er na 6 weken geen beroep is ingesteld, treedt het bestemmingsplan in werking.

Menu